Členstvo

Slovenská sekcia IBBY združuje odborníkov a ďalších záujemcov o literatúru a umenie pre deti a mládež z radov jednotlivcov a kolektívov.

Za individuálneho člena sa môže prihlásiť každý občan od 18 rokov, ktorý sa stotožňuje s poslaním sekcie a chce sa aktívne podieľať na jej činnosti.

Za kolektívneho člena sa môžu prihlásiť organizácie ako celky, alebo ich zložky, útvary, kolektívy pracovníkov a pod.

Člen SK IBBY  má právo aktívne sa zapájať do činnosti SK IBBY, zúčastňovať sa na výhodách, ktoré sekcia poskytuje svojim členom, byť včas informovaný o podujatiach, ktoré pre členov SK IBBY usporiada, organizuje, alebo zabezpečuje Sekretariát SK IBBY.

Písomné prihlášky prijíma Sekretariát SK IBBY a o prijatí za člena rozhoduje výbor SK IBBY väčšinou hlasov svojich členov.

Povinnosťou člena je zaplatiť ročný príspevok /jeho výšku určuje Valné zhromaždenie SK IBBY/.

Stiahnite si prihlášku