Medzinárodné

 

MEDZINÁRONÉ OCENENIA IBBY

Cena Hansa Christiana Andersena

CENA HANSA CHRISTIANA ANDERSENA

Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) ju udeľuje každý druhý rok na Kongrese IBBY. Patrónkou ceny  je Jej Výsosť dánska kráľovná Margaréta II. 

Cena H. Ch. Andersena sa udeľuje spisovateľom a ilustrátorom už od roku 1956. Považuje sa za „Malú Nobelovu cenu“. Nominácie podávajú jednotlivé národné sekcie IBBY. Posudzuje ich medzinárodná odborná porota. Oceneným sa slávnostne odovzdáva zlatá medaila a diplom. Profily nominantov zo všetkých krajín uverejňuje medzinárodný časopis IBBY Bookbird.

Medzi ocenenými autormi, ktorí sú známi aj slovenským čitateľom, nájdeme Astrid Lindgrenovú (1958), Ericha Kästnera (1960),  Tova Janssona (1966), Paulu Foxovú (1978), Bohumila Říhu (1980), Katherine Pattersonovú (1998) a mnohých ďalších.  Aj Slovensko už získalo toto ocenenie.  V roku 1988 bol oceneným ilustrátorom náš Dušan Kállay.

Už nominácia na cenu sa považuje za významný úspech nielen pre tvorcov, ale aj pre krajinu, z ktorej pochádzajú. V roku 2013 sa na listinu nominovaných spisovateľov dostal Daniel Hevier a medzi navrhovanými ilustrátormi bol Peter Uchnár.

 

ČESTNÁ LISTINA IBBY

Toto ocenenie bolo založené v roku 1956 pod názvom Čestná listina Ceny H. Ch. Andersena. Od roku 1980 nesie súčasný názov. Je to ocenenie pozoruhodných kníh, ktoré každé dva roky udeľuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) na návrhy jej národných sekcií. Oceňuje sa v troch kategóriách: literárny text, ilustračná tvorba a preklad.

Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť reprezentatívny prehľad najlepších publikácií tvorby členských krajín IBBY v každom roku, podnietiť vydavateľov k prekladom týchto významných diel, a tiež poskytnúť prehľad univerzitným pedagógom a vzdelávacím inštitúciám, ktoré následne môžu na aktuálnu ponuku reagovať v študijných a výskumných projektoch a v osnovách.

Čestná listina sa oceneným slávnostne udeľuje na Kongrese IBBY, ktorý sa koná každé dva roky. Knihy zapísané na Čestnú listinu IBBY sa stanú súčasťou prezentačnej putovnej výstavy, ktorá cirkuluje po významných medzinárodných konferenciách a knižných veľtrhoch. Stála zbierka týchto kníh je k dispozícii na niekoľkých miestach: v BIBIANE v Bratislave, v Medzinárodnej knižnici mládeže v Mníchove, vo Švajčiarskom inštitúte pre dieťa a  mediálnu tvorbu pre mladých v Zürichu, v stredisku Japonskej sekcie IBBY v Tokiu a v Northwestern University  Library v Evanstone v štáte Illinois (USA).

 

POZORUHODNÉ KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

Medzinárodné dokumentačné centrum IBBY pre deti a mládež so špeciálnymi potrebami so sídlom v Nórsku oceňuje v dvojročných intervaloch tvorbu pre deti s poruchami zraku, sluchu, reči alebo s inými typmi postihov. Pozoruhodné tituly nominujú národné sekcie IBBY. Ocenené knihy sú publikované v medzinárodnom katalógu Oustanding Books for Young People with Disabilities a sú tiež zaradené do putovnej výstavy.

Toto ocenenie presahuje význam bežnej ceny za tvorbu. Propaguje totiž aj myšlienku integrácie detí a mládeže so špeciálnymi potrebami do spoločnosti. Mnohé ocenené tituly vychádzajú nielen v ústrety potrebám jednotlivých skupín týchto detí, ale sú vytvorené tak, aby pomohli zdravým deťom porozumieť svetu detí so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom výberu najlepších titulov tak toto ocenenie sprístupňuje odborníkom a rodičom vynikajúce nápady a možnosti, ktoré majú pri svojej práci, aby pomohli deťom z obdivoch svetov žiť zmysluplne a vo vzájomnom porozumení.

 

CENA ASAHI

Bola založená v roku 1986 na Kongrese IBBY v Tokiu. Sponzorom ceny je ASAHI SHIMBUN, druhé najvýznamnejšie noviny v Japonsku (patria k osmičke najväčších denníkov sveta), spolupracujú s International Herald Tribune a New York Times.

Cena Asahi sa udeľuje na návrh medzinárodnej poroty IBBY, ktorú tvoria členovia Výkonného výboru IBBY. Porota posudzuje nominované súťažné projekty z národných sekcií. Cena s odmenou 10 000 US $ dvom najvýznamnejším projektom zameraným na propagáciu čítania na Kongrese IBBY.

 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA BIBANY, IBBY A SkIBBY

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA (BIB)

Bienále ilustrácií Bratislava je medzinárodnou súťažnou prehliadkou, ktorú organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti,  za podpory Ministerstva kultúry SR a pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie detskej knihy (IBBY). Koná sa každý nepárny rok v Bratislave. Jeho organizáciu a realizáciu zabezpečuje Sekretariát BIB.

BIB je najvýznamnejšou a ojedinelou udalosťou svojho druhu vo svete. Podľa mnohých zahraničných expertov je BIB jediným podujatím, ktoré v súčasnosti mapuje a zachytáva vývoj svetovej ilustračnej tvorby pre deti. Veď od svojho vzniku v roku1967 do roku 2009 sa prehliadky zúčastnilo 6200 ilustrátorov z viac ako 100 krajín sveta, ktorí vystavovali okolo 50 000 originálov ilustrácií. Výstupom každého ročníka je hodnotný katalóg, v ktorom sú sústredené reprodukcie vystavovaných prác. Súčasťou prehliadky sú aj odborné semináre a workshopy.

Medzinárodná porota BIB udeľuje prestížnu Grand Prix BIB, Zlaté jablká, Plakety BIB a Čestné uznania vydavateľstvám. Na hodnotení sa podieľa aj detská porota, ktorú ustanovuje detský časopis Fifík.

 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA SkIBBY 

Festival PRIX EX AEQUO

Patrí k najvýznamnejším medzinárodným festivalom rozhlasových hier pre deti a mládež. Jeho usporiadateľom je RSTV. Ide o prestížne podujatie pod záštitou EBU (Európskej vysielacej únie). Súťaží sa v dvoch kategóriách, súťažné príspevky hodnotia dve medzinárodné poroty. Koná sa od roku 1996 každé dva roky v Bratislave. Výbor Slovenskej sekcie IBBY sa od roku 2010 rozhodol udeľovať na tomto festivale zvláštnu cenu za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela pre deti a mládež.